Mińsk Mazowiecki

ul. Kresowa 65

tel. 25 752 20 59

ZAWIADOMIENIE O PRZEKSZTAŁCENIU I ZMIANIE FORMY PRAWNEJ


Szanowni Państwo,

Zarząd spółki pod firmą Specjalistyczna Przychodnia Lekarska „MILMED” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mińsku Mazowieckim informuje, iż z dniem 28 grudnia 2021 roku nastąpiło przekształcenie Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej „MILMED” spółka cywilna z siedzibą w Mińsku Mazowieckim (spółka przekształcana) w spółkę Specjalistyczna Przychodnia Lekarska „MILMED” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mińsku Mazowieckim (spółka przekształcona). We wskazanej dacie nastąpił wpis przekształcenia spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Lublina Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku pod numerem KRS 0000942547. Z tym dniem nastąpiła również zmiana adresu siedziby spółki na ul. Kresowa 65, 05-300 Mińsk Mazowiecki.
Zmiana formy prawnej, a w konsekwencji nazwy (firmy) oraz adresu siedziby nie ma wpływu na kontynuację działalności przez ten sam podmiot. Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych spółka przekształcona jest prawnym następcą spółki przekształconej, co oznacza, że z mocy prawa spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej.
Spółka zachowuje swój dotychczasowy numer NIP i Regon oraz numer rachunku bankowego; zmianie uległ jedynie numer KRS i oraz adres siedziby. Przekształcenie formy prawnej spółki nie ma wpływu na ważność zawartych wcześnie umów.

Aktualne dane Spółki są następujące:
Specjalistyczna Przychodnia Lekarska „MILMED” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
w obrocie handlowym używany będzie skrót:
Specjalistyczna Przychodnia Lekarska „MILMED” sp. z o.o.
ul. Kresowa 65, 05-300 Mińsk Mazowiecki
KRS 0000942547
NIP 8221766182
REGON 710504107
kapitał zakładowy 5.000 PLN